2008. június 12., csütörtök

Kaszkadőrből világsztár

EGY KELET-EURÓPAI helyszí­nen Jackie Chan kung-fu­ színész felmászott egy vár kes­keny párkányzatára. Megragadott egy faágat, és egyetlen kecses moz­dulattal átlendült a közeli tetőre.
A rendező megtapsolta a kön­nyed mozdulatot, és elégedetten nyugtázta a jelenetet. - Túl lassú volt - mondta Jackie, és visszamá­szott a párkányra. Ismét lendületet vett, és kinyúlt az ág felé. Talán az ág csúszott, talán Jackie reflexeit tompította az időeltérés okozta ki­alvatlanság. Huszonöt métert zu­hant egy kőhalomra - élettelenül feküdt, füléből vér szivárgott.
Az Istenek fegyverzete, a film, amelyben ez a szerencsétlen ugrás szerepelt, több mint 25 millió dol­lárt forgalmazott Ázsiában - és kis híján Jackie Chan életébe került. Az orvosok csak hétórás műtéttel tudták eltávolítani azt a csontszi­lánkot, amely veszélyesen közelju­tott az agyhoz.
Kórházi ágyán fekve Jackie, aki tudatában volt, milyen szerencsés, hogy életben maradt, megeskü­dött: alapítványt tesz mások meg­segítésére. - Nem holnap, holnap­után vagy még később - idézi vissza akkori gondolatait -, hanem most rögtön.
Ennek nyolc éve. Ma az egymil­lió dollár tőkével rendelkező Jackie Chan jótékonysági Alapítvány ösztöndíjat juttat diákoknak, pénzt ad időseknek és betegeknek.
Jackie-t lovaggá ütötték, ünne­pelték, kitüntették életpályájáért és jótékonyságáért. 1989-ben meg­kapta a Brit Birodalom Legkiemel­kedőbb Rendjének Tagja címet. Franciaország jelölte a Művészet és Irodalom lovagja titulusra, és a chicagói Művészeti Akadémia filmközpontja 1991-ben retrospek­tív vetítést rendezett filmjeiből. Öt kiemelkedő kínai fiatal egyikeként a Tajvani Ifjúsági Kamara tagjává jelölték.
Bár milliomos és ázsiai szuper­sztár-szülővárosában, Hongkong­ban filmjei rendre megelőzik az amerikai szenzációkat -, Jackie so­ha nem feledkezik meg a szerény kezdetekről. - Gyerekkoromban nagyon szegények voltunk. A Vö­röskereszt juttatott nekünk tejet, rizst, ruhákat. Most rajtam a sor, hogy segítsek az embereken.
Amikor Jackie Chan Kong-sang 1954. április 7-én megszületett Hongkongban, szüleinek annyi pénzük sem volt, hogy ki tudják fi­zetni a kórházi számlát vagy élel­met vehessenek neki. Egy brit orvos felajánlotta nekik, hogy 200 dollá­rért megveszi tőlük kisbabájukat. Apja beleegyezett, de egy barátjuk lebeszélte, mondván : - Mindket­ten negyven év fölött jártok. Aligha lesz több gyereketek. - Hallgattak rá. Hamarosan el tudtak helyez­kedni a francia nagykövetségen szakácsként és takarítóként.
Amikor Jackie hétéves lett, szülei házfelügyelői állást kaptak Auszt­ráliában. Fiukat a pekingi opera egyik hongkongi iskolájában harci művészetet oktató mester gondjai­ra bízták. Tizenhét éves koráig járt abba az iskolába. A kemény lecke - a fegyelem és az alázat értéke - csak tovább fokozta vágyát, hogy több­re törekedjen és segítsen másokon.
A hosszú iskolai napok hajnali ötkor kezdődtek. Jackie és társai akrobatikáztak, bottal és késsel küzdést gyakoroltak. Ebéd után ének- és táncóráik voltak, majd a harci sportok következtek. Csak éj­félkor, gyakran kimerülten és éhe­sen mászhatott be ágyába.
Fáradtan ébredt. A mindenna­pos egyórányi szabályos iskolai ok­tatást várta, amikor lopva elbóbis­kolhatott kicsit, amire annyira szüksége volt. Ha észrevették, ve­rést kapott. - Meg akartam szökni - meséli -, de hova mehettem vol­na? - Folytatta hát a kemény mun­kát, és kilencévesen hat társával együtt kiválasztották, hogy elő­játsszon egy rendezőnek, aki filmjé­hez gyerekszereplőket keresett.
Jackie lett a kiválasztott. A kö­vetkező nyolc évben közel egy tucat filmben játszott, de nem a színésze­ket csodálta. - Az egyetlen vágyam az volt, hogy kaszkadőr lehessek.
A 7o-es évek elején már merész kaszkadőrként tartották számon. Mégis zavarta, hogy képtelen ki­törni a hongkongi filmstatiszták közül. Ekkor barátja és jövendő menedzsere, Willie Chan őt aján­lotta egy Bruce Lee-film új változatának főszerepére. Első nagy szere­pében, az 1976-ban készült A bosszú ökle című kung-fu filmben felkeltet­te a közönség figyelmét­
- Mindenki azt mondta, hogy én vagyok az új Bruce Lee - emlékszik vissza Jackie. - Nem számított, mi­lyen jól ütöttem vagy mennyire gyorsan rúgtam, senki sem tartott nála jobbnak, mert ő mindenki hő­seként halt meg.
Hogy elkerülje az összehasonlí­tást, Jackie humort vitt moz­dulataiba. A Kígyó a sas árnyékában című filmben végül sikerült kibon­takoztatnia egyéniségét, megmu­tatnia humorérzékét és fogékony­ságát a mindennapi emberek iránt. Willie Chan így emlékszik vissza: - Jackie azt mondta a rendezőnek: „Hadd legyek én a gyengébb fél, a szomszéd fickó. Ha behúzok vala­kinek, akkor kapjak én is."
Így is lett. Jackie olyan művész, aki nem használ dublőrt. Egyik nagy mutatványa az volt, hogy le­csúszott egy 21 méteres, villanykör­tékkel telerakott oszlopon (a körték sorra rövidzárlatosak lettek, ahogy végighaladt köztük). Ezt a jelene­tet, ami a Rendőrtörténet csúcspontja volt, egy hongkongi áruházban vették föl. Jackie stábja este beköl­tözött. Nagy volt a sietség: a kame­ráknak, a hangrögzítő berendezé­seknek és a 300 statisztának nyom nélkül el kellett tűnnie, mire más­nap reggel az áruház kinyitott. Egész éjjel robotoltak, hogy felépít­sék a hatalmas „cukorüveg" táblá­kat - összsúlyuk megközelítette a 300 kilót-, amelyek majd összetör­nek. Leszerelték az eredeti világí­tást, és beépítették a sajátjukat. Közben a színészek próbáltak.
Az éjszaka közepén kiderült, hogy az a kis teljesítményű áram­forrás, amit a fényárban úszó osz­lop megvilágítására használtak, nem elég erős. Hiába ítélték sokan veszélyesnek, Jackie úgy döntött, hogy a lámpákat a főáramkörről kell működtetni. Ha hozzáérek a veze­tékhez, meghalok - gondolta. Reggel fél kilenckor, másfél órával nyitás előtt Jackie elkezdett felmászni az oszlopon. A stáb visszafojtott léleg­zettel figyelte. Zutty! Golyóként süvített le, és biztonságban földet ért. Mielőtt a rendező elkiálthatta volna magát: - Vége! -, a tömeg már tapsolt, éljenzett és kiabált.
Jackie háromszor törte el az or­rát és számtalan egyéb sérülést szerzett filmfelvételeken. - Minden „mutatvány" előtt félek - mondja. - De aztán arra gondolok, hogy nyolcvanévesen megnézhetem majd a filmjeimet, és azt mondha­tom: „Az ott én voltam!"
Ez az érvelés - némi kis hízelgés­sel megtetézve - partnereit is meg­győzte. A legtöbb színésznő eleinte vonakodik attól, hogy a forgató­könyv szerint neki szánt veszélyes akciót végrehajtsa, de hamar vál­lalkozó szelleművé válik. Amint közeledik a jelenet felvétele, Jackie megérzi a színésznő húzódozását. Bátorítóan átöleli a vállát, szája széles vigyorra húzódik, és elvezeti a stáb közeléből. - Látod, mit csi­nálok? - kérdezi tőle csendesen. - Nagyobb veszélyben vagyok, mint te. - A nő bólint, bár kicsit még bi­zonytalanul.
- Ha nem tudod megcsinálni - folytatja -, kérj dublőrt. - A nő re­ménykedve néz föl rá. - De amikor idősebb leszel, és az unokáid meg­nézik a filmet, biztos vagyok benne, hogy megkérdezed magadtól: „Miért is nem csináltam meg?" - Már indul is, amikor a színésznő utánaszól : - Megcsinálom.
- Tényleg? - kérdezi Jackie meglepetést színlelve. - Pompás !
Amióta 1980-ban megteremtet­te az akciófilmbe oltott vígjáték műfaját, minden filmjét a Golden Harvest forgatta. Néhány kivétel­től eltekintve maga írja, rendezi a produkciókat, és alakítja bennük a főszerepet. A tipikus Jackie Chan ­filmet eleven humor jellemzi, van benne némi dráma és sok akció. A jó mindig győzedelmeskedik a rossz felett.
Ritkán hal meg bennük valaki - egyszerűen csak kiütik őket. Mai mércével mérve nincs bennük sok erőszak. - Nem hiszem, hogy a jó akciófilmhez vérfürdő kell - fejte­geti Jackie. - Legfőbb célom, hogy a néző elfeledkezzen minden bajá­ról, és csak a nevetésre emlékezzen. Nem akarom becsapni a közönsé­get. Ha az emberek fizetnek azért, hogy engem lássanak, azt akarom, hogy valóban láthassanak.
Es fizetnek is. Rajongói Malaj­ziában, Szingapúrban, Tajvanban és Hongkongban összesereglenek, hogy lássák, mint változtat egy ke­rékpáros üldözést komikus, akro­batikus kalanddá, vagy hogyan bu­nyózik egy nagy légnyomású rak­tárépületben, s miként válik hason­latossá a kabinjukban lebegő aszt­ronautákhoz. Japánban, ahol éne­kes karrierjét kezdte, ő a kasszaki­rály. (Bár elismeri, hogy japán nyelvtudása éppoly csekély, mint énekesi képessége).
A hongkongi filmipar zaklatott, rohanó világában Jackie, aki töké­letességre törekszik, nem kapkod. Néha egy évig is eltart, mire lefor­gat egy filmet, amit mások három hónap alatt befejeznének. cggi-es filmje, az Istenek fegyverzete II: a Kon­dor-akció nemcsak a valaha gyártott legdrágább hongkongi film volt (állítólag 13 millió amerikai dollár­ba került), de a leglassabban készü­lő is: közel két év alatt fejezték be.
Mindez éles ellentétben áll azzal az emberrel, aki a filmvásznon kí­vül képtelen lassítani. - Rossz úti­társ - meséli róla Willie. - Nem állt sorba, hogy láthassa az Eiffel ­tornyot, és megőrült az Empire State Building előtti várakozástól.
Mivel kivívta a szakma legjobbja hírnevet, Hongkong legkemé­nyebb fiúi tülekednek, hogy 17 ak­cióembere közé kerülhessenek. Eh­hez „jó háttérrel" kell rendelkezni­ük, vagyis nem állhatnak kapcso­latban gengszterekkel, nem fo­gyaszthatnak kábítószert.
Ez egy több mint húsz évvel ez­előtt apjának tett ígéretéből fakad, amikor Jackie tizenévesként pró­bált megállni a maga lábán Hong­kong rendezetlen filmiparában. - Ezt a két dolgot jól az agyamba vés­tem - emlékszik vissza.
Azóta sem felejtette el. A hong­kongi filmipar felemelte szavát a bandák és a zsarolók ellen. Jackie az első között hívta föl a témára a figyelmet a helyi sajtóban. Ígérete másik felét is megtartotta: soha nem élt kábítószerrel, és felvilágosí­tó programokkal, drogellenes pla­kátokkal óvta tőle a hongkongi ifjú­ságot, valamint egy államilag szponzorált vállalkozás támogatá­sával, amely nyári munkát és elfog­laltságot biztosít a fiataloknak.
Jackie ötlete volt gondoskodni akcióembereinek elitcsapatáról. Harmincéves koruk körül már ab­ba kell hagyniuk a munkát, s ekkor ezek az izomemberek gyakran min­dent elveszítenek. - Azt mondoga­tom nekik, hogy nem könnyű mes­terség ez - meséli. De ha bizonyíta­nak a hosszú edzéseken és megmé­rettetéseken, Jackie alkalmazza őket és igyekszik jobbítani az életü­ket. Még akkor is fizeti őket, ha nincs forgatás, kifizeti orvosi szám­láikat, és igyekszik takarékoskodás­ra biztatni őket.
Jackie, aki agglegény, vasárna­ponként új mutatványokat gya­korol, videót néz vagy furikázik a városban. A film után az autó a legnagyobb szenvedélye, több mint 20 kocsija van. Jackie azt nyújtja a filmvásznon, amit az életben is.
Az egyik hongkongi helyszínen Jackie televíziós reklámfilmet for­gat. A reklámban egy nagy szatyor élelmiszerrel kell bemennie a kony­hába, és kalapját az egész helyisé­gen át kell felrepítenie az akasztóra. Két próbafelvételt csinál, mindket­tő sikerül. Ezt követően több mint két tucat felvételen sem tudja meg­ismételni a produkciót, de egy pil­lanatra sem látszik ingerültnek. Ehelyett két felvétel közt segít tolo­gatni a díszleteket. Ugrál, zsong­lőrködik az élelmiszerrel, tréfálko­zik a társaival. Nyilvánvaló, hogy mindig gyerek marad.
Kis híján végzetessé vált balese­tét követően Jackie fogadalmat tett: - Nem gondolok tíz évre előre, de még a holnapra sem, csak a má­ra. - Ennek eredményeként azt ál­lítja magáról, hogy ó ,,a világ egyik legboldogabb embere".
Sikereinek javát, úgy érzi, saját erőfeszítéseinek köszönheti. - Hi­szek magamban. Keményen dolgo­zom, nem hazudok, nem csalok, és nem bántom az embereket, inkább próbálok segíteni rajtuk.
De boldogságát egy magasabb hatalomnak is tulajdonítja. - Sze­rencsés ember vagyok - mondja. - Akár a nyugati istenben hisz az em­ber, akár a kínaiban vagy bárme­lyik másikban, engem valamennyi­en megsegítettek.


ÍRTA: GRETCH WORTH,
Forrás: Ridest Digest, 1994

2008. május 13., kedd

Jackie Chan 10 legveszélyesebb mutatványa

Jackie Chan filmes karrierje kaszkadőrként indult, majd hamarosan kitűnt azzal, hogy nagyon merész dolgokat is bevállalt. Hírességként sem hagyott fel azzal a szokásával, hogy összetörje magát egy-egy filmje kedvéért. A Cinemassacre.com összeállította a 10 legmerészebb kaszkadőr trükköt, amit Jackie művelt. Többször megsérült, a legjobban az Istenek fegyferzete forgatásán, egy kevésbé veszélyesnek tűnő attrakció során, amikor egy faág letört alatta.(Látható a videón.)
Nézzük a válogatás miként osztályozta ezeket:
10.First Strike. Jackie Snowboardról egy helikopterre ugrik, onnan a jeges vízbe. Tényleg nem volt alatta semmi védőruházat és komoly fagyási sérülései lettek.
9. Istenek fegyverzete: ugrás egy léggömb tetejére. Valószinüleg egy helikpoterből ugrott rá, mert a szikláról nem volt elég a magasság, a filmben viselt hátizsákja pedig egy ejtőernyőt rejtett.
8. Elveszett zsaru: egy derekára tekert kötéllel hajt végre egy ugrást.
7. Rendőrsztori 3. : Kötéllétrán való lógicsálás egy helikopterről. Innen majd vonatra szállnak, ahol Jackiet elüti a helikopter, amikor átlendül egy vízpumpán. (Velem is mindig ez történik ilyenkor.)
6. Elveszett zsaru: 21 emeletet csúszik egy 45 fokos épületen.
5. Győztesek és vesztesek: görkoris jelenet, átsiklás egy kamion alatt, aztán ráadásnak még ötven autót is összetörnek.
4. Rendőrsztori 2. Ugrás a kamion és busz tetetjén át egy üvegtáblán keresztül- újabb néhány öltés.
3. Rendőrsztori. Jegy nélkül utazik a buszon egy esernyőn lógva. Amikor megállítja a buszt, a három kaszkadőrnek az autóra kellett volna esnie, megsérülnek.
2. Project A: Leesik a toronyóráról, Harold Lloyd klasszikusát idézve. Az esés rosszul sikerül, a második napernyőnek nem kellett volna kiszakadnia.
1. Rendőrsztori. Csúszás az áruházban a felvillanyozott oszlopon. Landolás egy üveg-butikban.
Miért ez lett az első? Mert senki nem tudta megmondani, hogy nem fogja-e Jackie-t halálos áramütés érni, illetve nem sok nagy esélyt jósoltak neki, hogy nem lesz baj. Mivel az áruház bérlésére már nem volt több pénz, nem volt idő átgondolni a dolgot. Látszik is az elszántság az arcán: most vagy soha!

2008. május 12., hétfő

A fiatal Jet Li

Érdekes archív felvétel: Jet Li a kínai nemzeti bajnokságon. Jet nyolc évesen kezdett edzeni a Pekingi Sportakadémián. Ötször nyert wushu bajnokságot, a legelsőt 11 évesen. (A wushu Kína nemzeti sportja, mely különböző harcművészetek akrobatikus előadása.)
Itt pedig 15 éves:

..és a legrosszabb!

Kult. Legendás! Minden idők legrosszabb harci jelente! :)

Minden idők legjobb harci jelenete 2.

Sokszor hallottam ezzel a jelzővel illetni a következő jelenetet. Jackie Chan ellenfele Benny Urquidez. Róla érdemes tudni, hogy kilenc fajta harcművészeti ágban szerzett fekete övet. Full kontakt karate-bajnokként 200 győzelemmel(ebből 57 K.O.) vereség nélkül vonult vissza. Ő az egyetlen harcos, aki 6 hat világszervezet bajnokaként öt különböző súlycsoportban győzedelmeskedett. 42 évesen egyszer még visszatért és legyőzte a 25 éves japán világbajnokot. Nyugdíjasként akciófilmeket koreografál, sztárokat edz és készít fel harci jelenetekre.

Minden idők legjobb harci jelenete 1.

Melyik minden idők legjobb harci jelenete? Sok ember, sok féle ízlés. Talán tarthatnánk erről mi is szavazást. Minden esetre bemutatok néhányat, hogy legyen miből válogatni. Az egyik legismertebb ilyen jelenet Bruce Lee és Chuck Norris verekedése a Sárkány útjából. Norris nyilatkozta valahol, hogy nem volt előre megírt koreográfia, egyszerűen csak odaálltak és elkezdtek bunyózni. Néhány óra és kész lett a jelenet. Persze vágni kellett. Bruce Lee folyamatosan kezdte átvenni tőle a magas rúgások technikáját. Ebben az időben már Bruce Lee már dolgozott a Jet Kune Do alapjain, szeretett mindenkitől tanulni és mindent beolvasztani harcművészetébe. Itt mutatta be először a Muhamed Alitól tanult szökdécselést is.
Tang Lung a végén leteríti az amerikai holttestét a kabátjával,kifejezve tiszteletét az ellenfele iránt. Ez teljesen spontán reakció volt Bruce Lee részéről, szintén nem volt megírva.

Jackie Chan: barátnővel nézős film

Barátnőm némi érdeklődést mutatott a kung-fu filmek iránt. Persze csak azért, mert szerette volna megérteni, mi is nálam ez a mánia. A küzdő sportok persze elég messze állnak tőle és filmekben is inkább a dráma- és művész alkotások a kedvencei. Egy gyenge pillanatában megígérte nekem, hogy megnéz velem egy verekedős filmet. Melyik legyen az? Nem szerettem volna teljesen elriasztani, így először is a Jet-Li-féle Hero-ra gondoltam, mivel az elég művészi, a képei erőteljesek, színesek és festőiek. De hirtelen nem találtam meg, így egy 1999-es Jackie Chan mozi került a lejátszóba, a Szépfiú. (Nem hinném, hogy az eredeti Gorgeous, azaz Csodaszép cím Jacki-re vonatkozott volna, mikor ott volt a tajvani szépségkirálynő, Qui Shu is a stáblistán) Ez a film abszolút barátnő-barát, hiszen fő vonala a romantika, a humor elég visszafogott, nem a burleszk és bohózat hagyományait követi. Újranézve viszont én lepődtem meg a legjobban azon, hogy sokkal többet mond el a harc szelleméről, mint sok más alkotás. C.N.(Jackie Chan) és Alan(Bradley James Allan) két box-jelenete nagyon dinamikus és látványos. A Schobert Norbi-hasonmás Alan kis termetü és jó mozgású harcos. Megformálója,Bradley James Allan már jó néhány J.C. filmben feltünt, többnyire kisebb szerepekben, leggyakrabban kaszkadőrként. Kettejük párviadala remekül szemlélteti a küzdő sportok szellemiségét. Talán ez a film érzékelteti legjobban azt a valamit, ami bennünket, férfiakat folyton űz belülről, hogy keressük és vállaljuk a kihívásokat. Folyton harcolunk önmagunkkal és akkor is győzni akarunk, ha annak nincs is más tétje.
Barátnőm kellemesen csalódott, igaz a verekedős jelenetek szerinte szépen koreografált, inkább táncra hasonlító magasfokú mozgáskultúrára utaló cselekedetek, nem pedig valami véres dolog, amire pl. egy kocsmai verekés hallatán asszociálhatnánk. Csak sajnos olyan gyorsak, hogy ő nem is érti, hogy védenek ki egy ütést. Érdekes, nekem pont a sebesség tetszik. A gyorsaság minden harcművészet lényeges eleme, ahogy a mondás is tartja: "Minden technikának van ellenszere- kivéve ha elég gyors."

Jet Li poszter a Múmia 3-ból


Rob Cohen rendező honlapján megtekinthetők a legújabb Múmia-film,a The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor előzetes plakátjai. A főszereplők: Jet Li, Michelle Yeoh és persze Brendan Fraser. Rob Cohen olyan akció filmeket rendezett már, mint pl. az xXx, Halálos iramban és a 1993-as Sárkány: Bruce Lee élete.

2008. május 5., hétfő

Hiroyuki Sanada

 Gyermekkorom egyik klasszikusa volt a Magyarországra először behozott ninjás-szamurájos film, az: Öld meg a shogunt! Eredetileg: Ninja bugeicho momochi sandayu (1980), angolul pedig Shogun's Ninja. 
Ebben a filmben voltak először láthatók ninják és gyakorlatilag ez volt az első 
moziban vetített keleti verekedős film. A Bruce Lee filmek pl. csak néhány 
évvel később, a vhs-korszak beköszöntével érkeztek meg hozzánk. Kb. tíz éves 
gyerekként csak ámultam a bunyókon, bár kissé véres volt a film még nekem,
hiszen volt abban kéz levágás, forró olajban fürösztés és hereropogtatásos kínzás is. Aztán a vhs magnók idején volt még egy nagy klasszikus a "Ninja commando". Ezt a filmet speciel csak németül láttam, de kb. ötvenszer. Egy japán ninja és egy 
kínai kungfus csávó verekedte végig a finálét egy pagodaában. Aztán rájöttek, hogy testvérek. Na,kb. ennyit értettem belőle. Egy jellemző jelenet:A két filmben közös volt a főszereplő: Hiroyuki Sanada. Gondoltam rég eltűnt ez a színész is, de nem rég felismertem a Csúcsformában 3-ban. Ha jobban megnézem, valójában vagy 30 éve csúcson van és olyan klasszikusokban játszott, 
mint pl. az eredeti Ring (Kör)című horrorremek,láttam a Sunshine c. sc-fiben is. Csak nem ismertem fel. :)
Szerepei között voltak drámák, romantikus filmek, vígjátékok, tehát nem mindig a karate tudásával kellett csillognia. Aztán ott volt a Tom Cruis-féle Utolsó szamurájban is.
Sanada 1960 okt.12-én született Tokyoban és első szerepét öt évesen játszotta egy Sony Chiba filmben(ő volt Shogen is). Amikor 11 éves korában édasapja meghalt, csatlakozott a Sony Chiba által szervezett Japán Akció Clubhoz. Akció karrierje 1978-ban kezdődött a Shogun's samurai című filmmel, de késöbb már drámai szerepekkel is sikert aratott. 1999-2000 között a bolondot játszotta az angol nyelvű Lear király című produkcióban a Royal Shakespeare Co tagjaként, mint az első japán színész. 1990-ben elvette feleségül Satomi Tezuka szinésznőt, de hét év múlva elváltak.

2008. május 4., vasárnap

Jet Li: The Master

 Nem volt könnyű rábukkanni a net bugyraiban erre az 1986-os mozira. Felirat meg aztán végképp nem került hozzá, főleg, hogy Master címen több tucat film is létezik. Szóval az eredeti film címe: Long xing tian xia. A fiatal Jet Li amerikában forgatott filmjével be szeretett volna törni Hollywoodba, de ez épp úgy sikertelen próbálkozás maradt, mint Jackie Chan The Big Brawl-ja(1980) vagy a 1985-ös Protector. Az igazi áttörésre Jackie-nek a Csúcsfomábanig, Jet Li-nek a Halálos fegyver 4-ig kellett várni, ill. Hongkong visszacsatolásával nem maradt más hátra, mint előre. /Sammo Hung pedig a Harc törvénye című sorozattal vándorolt Amerikába/
Érdekes, az amerikai filmjeik szerintem mindegyiküknek gyengébbek lettek, és nem a sztorik miatt, egyszerűen felhigítják a verekedéseket, el kerül a hangsúly róla. Azon kívűl a világ legjobb bunyós-kaszkadőrjei kínaiak, Amerikában nehéz őket helyettesíteni.
 Szóval a sztori annyira nem bonyolult, hogy gyengécske angol tudásommal is simán levágtam. Jet amerikában élő mesterét látogatja meg, de mire odaér egy Jonny nevű kung-fu bajnok laposra veri az öreg Tak bácsit. /Nem összetévesztendő a Szomszédok Taki bácsijával!/ Egyet találhattok ki fog bosszút állni...
 A szereplő gárdából külön ki is emelném az öreg mestert alakító Wah Yuen-t. Láthattuk őt még a Pofonok földjében, mint nyugdíjas kung-fu mestert, vagy a Police story 3- ban ő volt Panther, akit Jackie Chan kihozott a fegyenc-telepről. De ő volt a főgonosz a Dragon Forever-ben(1988) Jackie, Sammo és Biao ellenében is.
A kezdő összecsapás volt a legjobban megcsinálva, ahol ez a vékony testalkatú emberke küzd a focista-frizurájú alantas bajnokkal, aki viszont nagyon erőteljes és agresszív volt. A harc abszolút hihető, ahogy az öreg a technikáival, mint erő elvezetés és érzékeny pontok támadása ellensúlyozza az dühödt erőt. Jobbnak látjuk a kínai mestert, de mégis hihető, ahogy végül kikap, hiszen ellenfele nem tisztán játszik.
Összességéban nem ez Jet Li legjobb filmje közel sem, de abszolút élvezhető, néhol humoros máskor brutális és megfelelően látványos, egyszeri megnézésre mindenképp javallt.